Introduce

ONCOaccuPanel™은 NGS (next-generation sequencing) 기술을 기반으로 면역항암치료 바이오마커인 TMB, MSI를 확인할 수 있는 종합적인 암 (Pan-cancer) 유전자 변이 분석 제품입니다.

 

면역항암치료는 환자의 면역체계를 활성화시켜 면역세포가 암세포를 공격하도록 유도하는 새로운 치료법입니다. 환자 자체의 면역력을 강화 시켜 치료를 하는 것으로서 기존 항암제의 치명적인 부작용을 감소시킬 수 있다는 장점이 있지만, 환자 개인의 유전적 특성에 따라 치료 효과에 차이가 있는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 면역항암치료 바이오마커인 TMB, MSI 분석을 통해 치료 효과를 사전에 예측함으로써 면역항암제에 적합한 환자를 구분할 수 있습니다.

 

본 패널은 국내 7,000명 이상의 암 환자 검체 분석을 통해 검증되었으며, 보건복지부 고시 필수 유전자를 포함한 총 323개의 유전자로 구성되어 있어 한 번의 검사로 다양한 유전자 변이 탐지와 TMB, MSI 분석 결과를 확인할 수 있습니다.

Key Features

국내 암환자에 특화된 323개 주요 유전자

7000개 이상의 임상 검체 분석을 통한 임상적 유용성 확인

SNV, INDEL, CNV, SV, TMB, MSI 탐지 및 분석

분석 소프트웨어를 이용한 변이의 임상적 중요도 및 약물 정보 확인

Specification

ONCOaccuPanel™
Target genes Total 323 genes
Entire coding exon (CDS) : 225 genes
Partial exon/hot spot : 98 genes
Target size 1.15 Mb
Target enrichment method Hybridization and capture using RNA-baits
Variants type SNV, INDEL, CNV, SV, MSI, TMB
Compatible platform Illumina / MiSeq, MiSeqDx, NextSeq, NextSeq550Dx
Samples/run
(Sequencing Reagent)
Up to 15 samples (NextSeq 500/550 Mid-Output kit, 150 cycles)
Up to 5 samples (MiSeq Reagent Kit v3, 150 cycles)
Analysis solution NGeneAnalySys®
Library prep time 2~3 days

Working Process

ONCOaccuPanel™ Gene List

ONCOaccuPanelTM은 총 323개의 유전자로 구성되어 있으며 이 중 225개 유전자는 entire coding exon 영역, 98개 유전자는 Partial exon/Hot spot 영역을 검사 할 수 있도록 디자인 되어있습니다.

Entire coding exon (CDS) (225 genes)
ABL1 ABL2 ABRAXAS1 AKT1 AKT2 AKT3 ALK APC AR ARAF ARID1A
ARID1B ARID2 ASXL1 ATM ATR ATRX AURKA AURKB AURKC AXIN1 AXL
BAP1 BARD1 BRAF BRCA1 BRCA2 BRD2 BRD3 BRD4 BRIP1 CBFB CCND1
CCND2 CCND3 CCNE1 CD274 CDH1 CDK12 CDK4 CDK6 CDKN1A CDKN1B CDKN2A
CDKN2B CDKN2C CEBPA CHEK2 CREBBP CSF1R CTNNB1 DDR1 DDR2 DDX3X DNMT3A
DOT1L DPYD EGFR EPHA3 EPHB4 ERBB2 ERBB3 ERBB4 ERCC2 ERCC4 ERG
ERRFI1 ESR1 ETV1 ETV4 ETV5 ETV6 EWSR1 EZH2 FANCA FANCB FANCC
FANCD2 FANCE FANCF FANCG FANCI FANCL FANCM FBXW7 FGF19 FGF4 FGFR1
FGFR2 FGFR3 FGFR4 FLCN FLT1 FLT3 FLT4 FOXL2 FUBP GATA2 GEN1
GNA11 GNAQ GNAS H3F3A HDAC9 HGF HLA-A HLA-B HLA-C HLA-DRB1 HNF1A
HRAS IDH1 IDH2 IGF1R IGF2 JAK1 JAK2 JAK3 KDR KIT KMT2A
KRAS LRP1B LTK MAP2K1 MAP2K2 MAP2K4 MAP3K1 MAP3K4 MAPK1 MAPK3 MAPK8
MCL1 MDM2 MDM4 MED12 MEN1 MET MITF MLH1 MPL MRE11 MSH2
MSH6 MTAP MTOR MYC MYCN NBN NF1 NF2 NFKBIA NKX2-1 NOTCH1
NOTCH2 NOTCH3 NOTCH4 NRAS NTRK1 NTRK1 NTRK3 NUTM1 PALB2 PARP1 PBRM1
PDGFB PDGFRA PDGFRB PIK3CA PIK3CB PIK3CD PIK3R1 PIK3R2 PMS2 POLE PPARG
PTCH1 PTCH2 PTEN PTPN11 RAD50 RAD51 RAD51C RAD51D RAF1 RARA RB1
RET RICTOR RNF43 ROS1 RSPO1 RSPO2 RUNX1 SDHA SDHB SDHC SDHD
SETD2 SLX4 SMAD2 SMAD4 SMARCA4 SMARCB1 SMO SOX2 SOX9 SPOP SRC
STK11 SYK TERT TET2 TMPRSS2 TOP1 TOP2A TP53 TSC1 TSC2 UBE2T
VHL WT1 XPO1 XRCC2 XRCC2

Partial Intron 포함

Promoter 포함

Partial exon/hot spot (98 genes)
A1BG ABCC5 ACVR2A ADAMTS18 ADNP AKAP7 AP1S1 ARV1 ASH1L BAX BTK
CASD1 CBL CBX4 CCDC73 CD3G CDH26 CEBPZ CENPV CIC CKAP2 CLOCK
COBLL1 CPEB2 CRIPAK DLC1 DNAH12 DOCK3 DPAGT1 DYNC1I2 EBPL EPPK1 FBXL3
FGFBP1 FMN2 FRG2B FXR1 GRIN3B GTPBP2 IFITM1 IFITM3 IMPA1 INO80E IRS1
KCTD16 KLF4 KNSTRN KRT32 LIPT1 MADCAM1 MAX MFSD14A MFSD4B MVK MYO1A
NFE2L2 NIPA2 NNAT NOS3 NOTCH2NL NUDT7 OR4M2 PABPC1 PCBP1 PCDHB16 PCMTD1
PPP2R1A PREX2 PRIM2 RAC1 RASA4 RBBP8 RGS12 RHOA RUFY2 SEC63 SF3B1
SLC23A2 SPRR3 SSTR4 STAMBPL1 STAT3 STAU2 SULT6B1 SYNJ2 TAS2R19 TAS2R31 TCF7L2
TEAD2 TMEM60 TMPRSS13 TPSD1 U2AF1 WDR55 WDR87 ZFP37 ZNF141 ZNF563

Ordering Information

Cat no. Products Quantity

NGB162R-040

ONCOaccuPanel™

40 rxns (MiSeq)

NGB162R-060

60 rxns (NextSeq)